×
Hôm nay, 02/06/2020

Hệ thống được cập nhật tính năng mới

Thiết kế lấy mẫu giám sát
Dữ liệu cơ sở an toàn dịch bệnh
]); var options = { titleTextStyle: { fontSize: 12, color: "#333"}, legend: "none", pieSliceText: 'label', title: 'Biểu đồ số nhiễm', }; var chart = new google.visualization.PieChart(document.getElementById('piechart1')); chart.draw(data, options); } function drawChart2() { var data = google.visualization.arrayToDataTable([]); var options = { titleTextStyle: { fontSize: 12, color: "#333" }, legend: 'none', pieSliceText: 'label', title: 'Biểu đồ số chết + tiêu hủy', }; var chart = new google.visualization.PieChart(document.getElementById('piechart2')); chart.draw(data, options); } /// google.charts.load('current', { 'packages': ['bar'] }); google.charts.setOnLoadCallback(drawChartbar); function drawChartbar() { var data = google.visualization.arrayToDataTable([]); var options = { legend: { position: 'top', maxLines: 3 }, bar: { groupWidth: '75%' }, isStacked: true, }; var chart = new google.charts.Bar(document.getElementById('barchart_material')); chart.draw(data, google.charts.Bar.convertOptions(options)); }